ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ยุทธศาสตร์ และ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559

#

กิจกรรม

สถานะ ความคืบหน้า
1 ก่อสร้างและควบคุมงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
2 ก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3 ก่อสร้างเส้นทางลำเลียง ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
4 ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
5 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
6 บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
7 สำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
8 สำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งน้ำชลประทาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
9 สำรวจออกแบบล่วงหน้าเส้นทางลำเลียง ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %