ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

เดือน เมษายน 2559

     วันที่ 8 เมษายน      * รดน้ำดำหัว ผอ.ศพล.

     วันที่ 25 เมษายน     * รดน้ำดำหัว ผอ.สพข.6

     วันที่ 26 เมษายน     * กิจกรรมโครงการปุ๋ยหมักพระราชทานสูตรพระเทพรัตนราชสุดา ณ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 

เดือน พฤษภาคม 2559

     วันที่  พฤษภาคม     * กิจกรรมโครงการปุ๋ยหมักพระราชทานสูตรพระเทพรัตนราชสุดา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ

 

เดือน มิถุนายน 2559

     วันที่  มิถุนายน     * กิจกรรมโครงการปุ๋ยหมักพระราชทานสูตรพระเทพรัตนราชสุดา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม