ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์

เมนูหลัก (Main Menu)

เมนูด้านบน

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

                • ประวัติ ศพล.

                •  วิสัยทัศน์/ภารกิจ

                •  ผังโครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร

บริการของหน่วยงาน

                •  บริการของหน่วยงาน

                •  คลังความรู้ (KM)

                •  บริการออนไลน์กรมพัฒนาที่ดิน

                •  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เอกสาร

                •  ดาวโหลดโปรแกรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

                •  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ศพล.

                •  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน

                •  จัดซื้อจัดจ้าง

                •  การจัดฝึกอบรม

                •  ประกาศรับสมัครงาน

 

เว็บบอร์ด

ติดต่อหน่วยงาน ศพล.

Facebook หน่วยงาน

E-mail Address ของหน่วยงานในกรมพัฒนาที่ดิน

sitemap

 

เมนูด้านข้าง

กิจกรรม/โครงการ

                •  ยุทธศาสตร์และกิจกรรม

                •  วีดีทัศน์

                •  กิจกรรมภายใน ศพล

                •  รายงานประจำปี

                •  ประมวลภาพกิจกรรม

คลังความรู้

                •  คลังความรู้ ศพล.

                •  คลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน

บริการดาวน์โหลด

                •  ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

                •  ดาวน์โหลดโปรแกรม

ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

คำถามที่พบบ่อย

 

Hote link

                •  E-service LDD งานบริการออนไลน์ กรมพัฒนาที่ดิน

                •  E-Search LDD ข้อมูลวิชการผบงานวิจัย

                •  บัญชีรายการข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน

                •  ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า ประเภทปัจจัยผลิตทางการเกษตร

                •  ระบบศูนย์ปฏิบัติการ วิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน

                •  ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning กรมพัฒนาที่ดิน

                •  LDD INTRANET

                •  เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

                •  ไปรษณีย์ พ.ด. LDD Mail

                •  รวมเว็บไซต์ภายในกรม

                •  จริยธรรม กรมพัฒนาที่ดิน

 

ข้อมูลด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน

ด้านสำรวจและจำแนกดิน

•  ดินและการกำเนิด

•  การสำรวจและการจำแนก

•  พัฒนาการด้านสำรวจจำแนก

•  ระบบการจำแนกดิน

•  แผนที่ดินในประเทศไทย

•  ข้อมูลดินของประเทศไทย

•  รอบรู้เรื่องดิน

•  ลักษณะของดินในภาคเหนือ

•  ลักษณะของดินในภาคกลาง

•  ลักษณะของดินในภาคอีสาน

•  ลักษณะของดินในภาคตะวันตก

•  ลักษณะของดินในภาคใต้

ด้านวางแผนการใช้ดิน

•  แผนที่การใช้ดินภาคเหนือ

•  แผนที่การใช้ดินภาคตะวันออกเฉียงใต้

•  แผนที่การใช้ดินภาคกลาง

•  แผนที่การใช้ดินลุ่มน้ำสาขา

•  แผนที่การใช้ดินโครงการพิเศษ

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

•  มหัศจรรย์ พด.

•  แปลงขยะเป็นทอง

•  บำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็น

•  ผลการใช้น้ำส่าเบียร์ต่อการย่อยสลายกากอ้อย

•  ศึกษาการไถกลบตอซังข้าวเพื่อเพิ่มอินทรีย์ วัตถุให้แก่ดินนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ  ภาคเหนือ

ด้านหญ้าแฝก

• หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

• ประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก 2

• ประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก 3

• นโยบายการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

• การดูแลรักษาหญ้าแฝก

• การเตรียมกล้าหญ้าแฝก

• การขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

• สายพันธุ์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

• การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

• การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

• หญ้าแฝกกับการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ

• การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน

• การใช้น้ำของหญ้าแฝก

•  การทำแพหญ้าแฝกบำบัดน้ำเสีย

ด้านภูมิปัญญาหมอดิน

• เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ 100 ถึงต่อไร่

• น้ำส้มควันไม้

• การจัดการดินเพื่อปลูกผักและไม้ผลอินทรีย์

• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง

• การใช้สารเร่ง พด.1 พด.2 และ พด.3 เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางพารา

• ปลูกผักบุ้ง ทางเลือกสร้างรายได้

• เทคนิคการผลิตมะนาวฤดูแล้ง

ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ

• ความแห้งแล้งในประเทศไทย

• รู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ

• ป้องกันการพังทลายของดิน

• ขั้นบันไดดินเพื่อปลูกพืชไร่

• ขั้นบันไดดินเพื่อปลูกไม้ผล

• ขั้นบันไดดินเพื่อปลูกข้าว

• ดูแลทางระบายน้ำในพื้นที่ปลูก

• การชะล้างพังทลายของดิน

• มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

• การจัดการที่ดินชายทะเล

• การจัดการดินเชิงอินทรีย์

• ดินเค็มในประเทศไทย

• ปัญหาดินเค็ม

• คู่มืองดเผาตอซัง

แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน

• ประวัติ

• อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

• ภารกิจหลัก

• แผนผังแบ่งส่วนราชการ

• หน่วยงานในส่วนกลาง

• หน่วยงานในส่วนภูมิภาค

• สถานที่ตั้ง สพข. และ สพด.

• แนะนำผู้บริหาร

• แผนผังแสดงที่ตั้ง

• พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2521

• กฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฯ พ.ศ.2545

• ค้นห้าข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

• คำรับรองการปฏิบัติราชการ

• การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

• E-Service LDD

• ประมวลภาพกิจกรรม

• จริยธรรมกรมพัฒนาที่ดิน

• ศูนย์ปฏิบัติการกรมฯ

 

หน่วยงานสังกัดกระทรวง

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• สำนักงานรัฐมนตรี

• สำนักงานปลัดกระทรวง

• สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงฯ

• กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

• กรมประมง

• กรมปศุสัตว์

• กรมพัฒนาที่ดิน

• กรมวิชาการเกษตร

• กรมส่งเสริมการเกษตร

• กรมส่งเสริมสหกรณ์

• กรมชลประทาน

• กรมการข้าว

• กรมหม่อนไหม

• สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

• สำนักงานมาตรฐานสินค้า

• สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

• สำนักงานพัฒนาการวิจัย...

• สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

• องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

• องค์การสะพานปลา

• องค์การสวนยาง

• องค์การส่งเสริมกิจการโคนม...

• บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง...

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

• ราคาสินค้าเกษตร

• ราคาน้ำมันวันนี้

• ราคาทองคำวันนี้

• พยากรณ์อากาศวันนี้

• สินค้าOTOP จ.เชียงใหม่

• การท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่