ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 








ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ






การจัดฝึกอบรม

โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูง จาก สารเร่ง พด.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย