ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


วิสัยทัศน์ และ ภารกิจ ของ ศพล.

วิสัยทัศน์ของ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

        - ร่วมมือกันพัฒนา รักษาพื้นที่ต้นน้ำ
        - เลิศล้ำด้วยระบบอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน
        - ให้บริการเพื่อทำกินบนที่สูงแบบยั่งยืน
 
ภารกิจหลัก
        1. ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตภาคเหนือ โดยดำเนินการสำรวจ วางแผนการใช้ที่ดิน
        การสำรวจออกแบบ และ ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบส่งน้ำชลประ- ทาน และเส้นทางลำเลียงภูเขา 
        2. วิจัย ทดสอบ และสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินบนที่สูงแบบยั่งยืน
        3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
        4. จัดตั้งหมอดินดอยอาสา ตั้งจุดเรียนรู้งานพัฒนาที่ดินและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินอย่างมีส่วนร่วม
 
ภารกิจรอง
        1. งานพิเศษโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
        2. สนับสนุนวิทยากรด้านพัฒนาพื้นที่ ให้กับหน่วยงานอื่น
        3. เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินที่สูง
        4. งานสนับสนุน
        5. งานอำนวยการ งานบริหารทั่วไป 
 
ภารกิจสนับสนุน 
        - งานอำนวยการต่างๆ