ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ผังโครงสร้างหน่วยงาน และ บุคลากร1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.1  มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานให้ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงาน ดังนี้ 

            1.1.1     งานธุรการ การเงิน การบัญชี การเบิก-จ่ายงบประมาณตามระบบ GFMIS และ พัสดุ
            1.1.2     ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอ รวมทั้งประสานงาน  ระหว่างเขต กอง สำนักและหน่วยงานอื่น ๆ
            1.1.3     งานควบคุมบัญชีการเบิก-จ่าย ครุภัณฑ์
            1.1.4     งานจัดทำแผนงานงบประมาณ ประจำปี 2550
            1.1.5     ติดตามผลการปฏิบัติงาน  และจัดทำรายงานประจำไตรมาส/ประจำปี
            1.1.6     ประสานงานและดำเนินงาน 5 ส และ P.S.O.
            1.1.7     งานบริหารเครื่องจักรกล และซ่อมบำรุง 
            1.1.8     งานขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและพืชสมุนไพร
            1.1.9     งานพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพและการผลิตด้านทรัพยากรดิน 
            1.1.10   และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายวางแผนและโครงการพัฒนาพื้นที่ 

2.1  มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการเป็นไป ตามแผนงาน ดังนี้ 

                      2.1.1  งานจัดทำแผนงานประจำปี 
                      2.1.2  งานวางโครงการพัฒนาพื้นที่ 
                      2.1.3  งานสำรวจและออกแบบล่วงหน้า 
                                 - ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
                                 - ระบบส่งน้ำชลประทาน 
                                 - เส้นทางลำเลียงภูเขา 
                      2.1.4  งานสำรวจวางแผนการใช้ที่ดิน 
                      2.1.5  งาน GIS 
                      2.1.6  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
3.ฝ่ายปฏิบัติการพัฒนาที่ดินที่ 1
 
3.1  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานให้ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงาน ดังนี้ 
 
                    3.1.1 งานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
                    3.1.2 งานศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิต
                    3.1.3 งานประชุมและประสานงานและจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่รับผิดชอบจำนวน 13 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
                    3.1.4  งานส่งเสริมและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
                               - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์-ชีวภาพ 
                               - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 
                    3.1.5   งานส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 
                    3.1.6   งานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
                                - ส่งเสริมการผลิต และการใช้สารอินทรีย์
                                - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
                    3.1.7   งานส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้เกษตรกร
                                - อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 
                                - อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล 
                    3.1.8   งานดูแลรักษา และปรับปรุงกิจกรรมเดิม 
                    3.1.9   และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
4.ฝ่ายปฏิบัติการพัฒนาที่ดินที่ 2
 
 4.1  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานให้ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงาน ดังนี้  
              
                    4.1.1  งานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
                    4.1.2  งานศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิต 
                    4.1.3  งานประชุมและประสานงาน และ จัดทำข้อมูลพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 13 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
                    4.1.4  งานส่งเสริมและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
                               - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์-ชีวภาพ 
                               - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 
                    4.1.5  งานส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด
                    4.1.6  งานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
                               - ส่งเสริมการผลิต และการใช้สารอินทรีย์
                               - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 
                    4.1.7   งานส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้เกษตรกร
                                - อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 
                                - อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล 
                    4.1.8  งานดูแลรักษา และปรับปรุงกิจกรรมเดิม 
                    4.1.9  และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
5.ฝ่ายปฏิบัติการพัฒนาที่ดินที่ 3
 
 5.1  มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบ การปฏิบัติงานให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานดังนี้ 
                   5.1.1 งานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
                   5.1.2 งานศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิต 
                   5.1.3 งานประชุมและประสานงาน และ จัดทำข้อมูลพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 13 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
                   5.1.4  งานส่งเสริมและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
                             - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์-ชีวภาพ 
                             - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 
                   5.1.5  งานส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด
                   5.1.6  งานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
                             - ส่งเสริมการผลิต และการใช้สารอินทรีย์
                             - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
                   5.1.7  งานส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
                             - อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 
                             - อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล 
                   5.1.8  งานดูแลรักษา และปรับปรุงกิจกรรมเดิม 
                   5.1.9  และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
6.ฝ่ายปฏิบัติการพัฒนาที่ดินที่ 4
 
 6.1  มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบ การปฏิบัติงานให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานดังนี้ 
                   6.1.1 งานก่อสร้างเส้นทางลำเลียงภูเขา
                   6.1.2 งานก่อสร้างระบบอุนุรักษ์ดินและน้ำ
                   6.1.3 งานศึกษา วิจัย ทดสอบและสาธิต
                   6.1.4  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
รูปบุคลากร ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง