ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


เกี่ยวกับ ศพล.

ประวัติศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
         
 
 
 
          จากการ เสด็จแปรพระราชฐานมายังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยือนทุกข์สุขของราษฎรในภาคเหนือทุกปี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงตระหนักถึงความทุกข์ยากของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ยังนิยมปลูกฝิ่นเพื่อหารายได้ยังชีพพระองค์ทรง รับ ทราบถึงปัญหาดังกล่าวที่จะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติ
 
           สืบเนื่องมาจากความทุกข์ยากของราษฎร  และการขาดแคลนที่ดินทำกินขาดความรู้ในด้านการเกษตร ตามที่ตลาดต้องการขาดความรู้ใน การป้องกันรักษาที่ดินให้  เสื่อมโทรมอีกทั้งยังไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินให้ดีอยู่เสมอ   ตลอดจนยังขาดเส้นทางคมนาคม  ที่จะสามารถส่งผล ผลิตสู่ตลาด   และยังด้อยความรู้ในด้านการตลาด    จากที่กล่าวมากนี้ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า    การทำไร่เลื่อนลอยเพื่อหาที่ดินที่อุดม สมบูรณ์  เราจึงต้อง สูญเสีย  ป่าไม้และทรัพยากรไปเป็นจำนวนมาก
 
           ในปี พ.ศ.2512  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จึงได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้ง “โครงการหลวง”  ขึ้น เพื่อช่วยประสาน งานกับหน่วยราชการต่างๆ เพื่อเร่งรัดดำเนินการ  แก้ไข  ปัญหาชาวเขาอย่างรีบด่วนโดยมี มจ.ภีศเดช  รัชนี  เป็นผู้รับสนองพระราชดำริ  และนำมาปฏิบัติ  โดยดำรงตำแหน่ง องค์อำนวยการโครงการฯ ซึ่งมีชื่อเรียกโครงการนี้ในสมัยเริ่มงานครั้งแรกว่า “โครงการหลวงพัฒนา ชาวเขา”  หรือ “โครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ ” ส่วนคณะผู้ทำงานจากหน่วยงานต่างๆ   ที่อาสาสมัครออกไปทำการส่งเสริมช่วยเหลือชาว ไทยภูเขาในวันหยุดราชการ หรือวันอาทิตย์  จะเรียกงานนี้ว่า “โครงการเกษตรหลวงในพระบรมราชานุเคราะห์” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ ให้เหมาะสมอีกครั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2523  เป็น “โครงการหลวง”
 
           โครงการหลวง มีงานหลักเพื่อสนองพระราชดำริ  4  ขั้นตอน  คือ  งานวิจัย  งานส่งเสริม  งานพัฒนาที่ดิน  งานพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม  กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาร่วมอย่างจริงจังในปี 2519       โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้เสด็จ      พระราชดำเนินไปที่บ้านทุ่งเรา  
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  และทรงมีพระราชดำริ  “พื้นที่นี้สมควรที่จะเข้าทำการพัฒนาและจัดที่ดินให้ราษฎร   และชาวเขาเข้าทำกินเป็นหลัก แหล่งถาวร”โดยขอให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น  กรมป่าไม้  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมชลประทาน  กรมวิชาการเกษตร  เข้าร่วมดำเนินงาน พัฒนาที่ดินซึ่งรับผิดชอบงานพัฒนาที่ดินจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่จาก  กองบริรักษ์ที่ดิน  กองสำรวจดิน  กองสำรวจดิน  กองจำแนกที่ดิน  ทั้งนี้โดยใช้งบประมาณจากกองบริรักษ์ที่ดินเป็นบางส่วน และรับเงินสมทบจากโครงการอีกจำนวนหนึ่ง  ในปี พ.ศ. 2522  กรมพัฒนาที่ดิน  ได้มีงบประมาณเพื่อดำเนินการ  โครงการหลวงพัฒนาที่ดิน  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโครงการ พัฒนา ที่ดินชาวเขาเป็นของโครงการเอง  โดย มจ. ภีศเดช  รัชนี     องค์อำนวยการโครงการหลวง  ได้ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณ   ขอให้สนับ สนุนโครงการหลวง โดยจัดงบประมาณให้แก่โครงการหลวงพัฒนาที่ดิน     เป็นการเฉพาะดังนั้นโครงการจึงเริ่มได้รับงบประมาณ    และ เครื่องจักรกลจากรัฐบาลมาเพื่อปฏิบัติงานสนองพระราชดำริให้ลุล่วงไปด้วยดี ในปี  พ.ศ.  2527  โครงการหลวงพัฒนาที่ดิน  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายปฏิบัติการโครงการหลวง ภาคเหนือ” สังกัดสำนักงาน พัฒนาที่ดิน เขต  6  ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  โดยมีลักษณะการดำเนินงานเรียกว่า “ขอจัดพัฒนาที่ดิน”  ในเขตพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือป่าที่ ี่ถูกทำลาย  เนื่องจากที่ดินบนภูเขาเป็นของรัฐบาล  แต่กรมป่าไม้มีหน้าที่ดูแลรักษาเพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกที่ทำกิน โดยมี กฎหมายเกี่ยวกับกรมป่าไม้ต่างๆ คุ้มครองอยู่ดังนั้นจึงต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ เพื่อให้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดำเนินการ จัดที่ดิน เพื่อ การเกษตร  และจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวไทยภูเขาและชาวไทยพื้นราบด้วย ต่อมาในปี  พ.ศ.  2536  กรมพัฒนาที่ดินได้มีคำสั่งยกฐานะฝ่ายปฏิบัติการโครงการหลวง  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  6  ขึ้นเป็น  “สำนัก งานพัฒนาที่ดินที่สูง”  และในปี พ.ศ.  2546  ได้เปลี่ยนเป็น  “ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ”  เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานพัฒนา พื้นที่สูงในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  ของมูลนิธโครงการหลวง เป็นต้นมา และในวันที่  10  กันยายน  2547  ผู้ร่วมปฏิบัติงานโครงการหลวงหลายหน่วยงานมีความเห็นว่าชื่อ “ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาค เหนือ”  ไม่ได้สื่อภารกิจที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ  จึงได้ขออนุมัติกรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  “ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาทีดิน โครงการหลวง”  โดยใช้ตัวย่อว่า “ศพล.”