ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


กิจกรรม/พันธกิจทัวไป ใน ศพล.

 ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

- สำรวจและคัดเลือกพื้นที่เพื่อตรวจความเหมาะสมทางด้านกายภาพและศักยภาพของดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- รวบรวมข้อมทั่วไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ำ
 ข้อมูลด้านเศรษกิจและสังคม 
- วิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
- สำรวจและจัดทำแผนที่วงรอบและแผนที่ระดับ
- ทำประชาพิจารณ์ เพื่อชี้แจงให้เกษตกรเข้าใจในประโยชน์ของการจัดทำระบบอนุกรักษ์ดินและน้ำ
- ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
 

 
งานก่อสร้างเส้นทางลำเลียงภูเขา
 
ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างเส้นทางลำเลียงภูเขา
- สำรวจเบื้องต้นในการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงภูเขา เช่น จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุของถนน
- สำรวจในพื้นที่เพื่อสำรวจจำนวนประชากรที่จะใช้เส้นทาง และประโยชน์ที่จะได้รับจากการก่อสร้าง
- สำรวจสภาพภูมิประเทศโดยละเอียด โดยมีความลาดชันของแนวเส้นทางไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์
- ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางลำเลียง การถางป่า ขุดตอ การตัดถมดิน บดอัด การก่อสร้างสะพาน
 

 
งานก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน
 
ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน
- รวบรวมข้อมูลทั่วไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน   น้ำ ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม
- สำรวจและคัดเลือกพื้นที่ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ   และระบบแหล่งน้ำลำธารในพื้นที่เพื่อพิจารณากำหนดการส่งน้ำในบริเวณพื้นที่
- สำรวจและจัดทำแผนที่ระดับแนวท่อส่งน้ำ
- ก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน
 
 

 
งานสำรวจออกแบบล่วงหน้า
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน
- งานจัดทำแผนงานประจำปี
- งานวางโครงการพัฒนาพื้นที่
- งานสำรวจเพื่อออกแบบล่วงหน้า ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบส่งน้ำชลประทาน    เส้นทางลำเลียงภูเขา
- งานสำรวจวางแผนการใช้ที่ดิน
- งาน GIS