ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ดาวน์โหลด เอกสาร

ใบขอรับสารเร่ง พด.

ข่าวสารแผ่นพับ ประจำเดือน ม.ค. 2553 หน้าแรก / หน้าสอง

ข่าวสารแผ่นพับ ประจำเดือน ก.พ. 2553 หน้าแรก / หน้าสอง

ข่าวสารแผ่นพับ ประจำเดือน มี.ค. 2553 download

ข่าวสารแผ่นพับ ประจำเดือน พ.ค. 2553 download


เอกสารเผยแพร่

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต การส่งตัวอย่างดิน download