ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ผลิตภัณฑ์พัฒนาที่ดิน

ผลิตภัณฑ์พัฒนาที่ดินแบ่งเป็นดังนี้ !!! คลิ๊ก !!!

หมอดินคือ

หมอดินดอยอาสาประจำหมู่บ้าน คือ เกษตรกรที่สนใจในงานพัฒนาที่ดินและอาสาที่ จะเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำหมู่บ้าน     ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็น หมอดินอาสาหมู่บ้านละ 1 คน 

อยากรู้ว่าหญ้าแฝกคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีคุณสมบัติที่มี สมบัติที่เหมาะสมที่สุดต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะว่าหญ้าแฝกเจริญเติบโตขึ้นเป็นกอใหญ่และยังมีรากที่ยาวมาก มันแตกแน่นเป็นก่อใหญ่ เจริญได้ดีทั้งในสภาพดินที่ชื้นแฉะ และที่แห้งแล้งจัด ยังอยู่ได้ทั้งในดินที่มีสภาพดินเป็นกรดหรือสภาพดินเป็นเบส เมื่อปลูกกอแฝกขวางแนวลาดชันเมื่อน้ำไหลบ่าเกิดขึ้นการพังทลายของดิน จะพบว่าหน้าดินที่ไหลมากับน้ำมันจะไหลมาชนกับกอหญ้าแฝก แล้วทิ้งดินเป็นตะกอนสะสม จากนั้นน้ำจะค่อยๆ ซึมลงมาที่รากแฝกมีปุ๋ยเหมือนฟองน้ำหุ้มอยู่ รากหยั่งลึกในดินถึง 3 เมตร จึงช่วยปกกันไม่ให้น้ำไหลเซาะดินอย่างรุนแรงได้

อยากตรวจสอบคุณภาพดิน ต้องทำอย่างไร ส่งไปที่ไหน

ส่งตัวอย่างดินที่ต้องตรวจมาที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 164 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หรือทางส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ครับ