ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


คลังความรู้

รายการหมวดหมู่ คลังความรู้

 ผลิตภัณฑ์ กรมพัฒนาที่ดิน [ 3 ]   

 งานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง [ 2 ]   

 บทความทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน [ 3 ]   

 งานวิจัยเรื่อง คู่มือการปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืช ร่วมกับพืชตระกูลถั่ว [ 1 ]