ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบโล่รางวัลการประกวดผลงาน ในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดผลงานดีเด่น ในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 55 ปี ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ในวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. โดยมีบุคลากรของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เข้ารับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
2. รางวัลผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ระดับเขต ประเภทหน่วยงาน
สพด.แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยเคี๊ยะ ม.6 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
3.รางวัลผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยโป่ง จ.เชียงใหม่ สพด.เชียงใหม่
รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
4. ภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวกัญญาภัทร พอสม สพด.ลำปาง
5. ภาคบรรยาย สาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายปริวัตร ศรีคำมูล ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
6. ภาคบรรยาย สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวจันทนา สงวนสิทธิ์ กลุ่มวางแผนฯ
7. ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศ
นายทนงศักดิ์ ปะระไทย กลุ่มวิชาการฯ
8. ภาคนิทรรศการ ประเภทบุคคล รางวัลชมเชย
นายนิลภัทร คงพ่วง กลุ่มวางแผนฯ