ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานศูนย์เลอตอ

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานคณะกรรมบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในการมอบถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่ราษฏรชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ในการนี้ นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมให้การต้อนรับ ประชุม และนำเสนอผลและแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงที่สนับสนุนงานพัฒนาที่ดิน ในด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การก่อสร้างเส้นทางลำเลียง ระบบกระจายน้ำ การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด รวมทั้งการจัดทำแผนการใช้ที่ดินในบริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ