ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตามประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 03/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นั้น

ยานพาหนะหรือรถยนต์ จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัทนอร์ทเวฟ จำกัด (ขายปลีกให้บริการ) โดยเสนอราคาตำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,169,000.000 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียดแผ่นที่ 1 <<< คลิ๊ก