ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ศพล. ร่วมงานรณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดิน

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมงาน รณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดิน ขับเคลื่อนวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 ราย