ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ศพล. ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสัญจร “การพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ด้วยศาสตร์พระราชา จากยอดดอยสู่ความยั่งยืนของชุมชน ” นำโดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมสื่อมวลชน รวม 30 คน ในการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบส่งน้ำชลประทาน เส้นทางลำเลียงภูเขา และการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ พื้นที่ ศูนย์ย่อยบ้านเมืองอาง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยนำศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาใช้ขับเคลื่อน ขยายผลการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง