ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ศพล. ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการสร้างเครือข่ายหมอดิ

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่่ดินโครงการหลวง  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนสัญจร “การพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ด้วยศาสตร์พระราชา จากยอดดอยสู่ความยั่งยืน ของชุมชน” นำโดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมสื่อมวลชน รวม 30 คน ในการศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์  และการสร้างเครือข่ายหมอดินน้อย เพื่อปลูกฝังความรู้ และสร้างประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเยาวชน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง  ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่