ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ขายครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ยางรถยนต์ และแบตเตอรี่

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ยางรถยนต์ และแบตเตอรี่ ที่ขำรุดเสื่อมโทรมหรือหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

1. ครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ชำรุดเสื่อมโทรมหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 14 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

2. ยางรถยนต์และเครื่องจักรกล ที่ชำรุดเสื่อมโทรมหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 8 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

3. แบตเตอรี่ ที่ชำรุดเสื่อมโทรมหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 5 ลูก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กำหนดการขายทอดตลาด ในวันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารโรงซ่อมแซมเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6


รายละเอียดแผ่นที่ 1 <<< คลิ๊ก

รายละเอียดแผ่นที่ 2 <<< คลิ๊ก

รายละเอียดแผ่นที่ 3 <<< คลิ๊ก

รายละเอียดแผ่นที่ 4 <<< คลิ๊ก

รายละเอียดแผ่นที่ 5 <<< คลิ๊ก