ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ยางรถยนต์ และแบตเตอรี่ ที่ขำรุดเสื่อมโทรมหรือหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขนาด 90 แรงม้า แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กำหนดดูรถยนต์ราชการที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารโรงซ่อมแซมเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เวลา 10.00 น. - 11.00 น.


รายละเอียดแผ่นที่ 1 <<< คลิ๊ก

รายละเอียดแผ่นที่ 2 <<< คลิ๊ก

รายละเอียดแผ่นที่ 3 <<< คลิ๊ก

รายละเอียดแผ่นที่ 4 <<< คลิ๊ก