ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลสำรวจ

  • คุณคิดว่าเว็บไซต์ ศพล. ใช้งานเป็นอย่างไรบ้าง ? ผลรวมเฉลี่ย = ดี
  • ความครอบคลุมของข้อมูลภายในเว็บไซต์ ? ผลรวมเฉลี่ย = ดี
  • ผู้ใช้งานรู้สึกอ่านง่ายสบายตา ? ผลรวมเฉลี่ย = ดีมาก
  • การค้นหาข้อมูลของผู้ใช้เป็นไปได้ด้วยความสะดวก ? ผลรวมเฉลี่ย = ดีมาก
ข้อ1. คุณคิดว่าเว็บไซต์ ศพล. ใช้งานเป็นอย่างไรบ้าง ?
ต้องปรับปรุง
พอใช้ได้
ดี
ดีมาก
ข้อ2. ความครอบคลุมของข้อมูลภายในเว็บไซต์ ?
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ข้อ3. ผู้ใช้งานรู้สึกอ่านง่ายสบายตา ?
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ข้อ4. การค้นหาข้อมูลของผู้ใช้เป็นไปได้ด้วยความสะดวก ?
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก